Klauzula informacyjna

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE z 4.5.2016 r. L 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest DOMADO Jan Dobrowolski, ul. Bór 165, 42-202 Częstochowa, NIP: 573 000 18 36, tel.: +48 34 365 76 08, email: domado@domado.pl dalej zwana DOMADO.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w DOMADO: e-mail: domado@domado.pl, tel. +48 34 365 76 08

3. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw.

b)przestawienia oferty, w związku umożliwienia złożenia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez DOMADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę,

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca DOMADO usługi hostingu w procesach komunikacji drogą elektroniczną.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi lub żądania usunięcia danych, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8. Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.